ร่วมลงนามถวายพระพร
Program
Teamview Version 3 Download
eQSOPacket Download
   
ห้องประชุม - Meeting Room
 
Rd1 ห้องประชุมขนาด 10 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd2 ห้องประชุม ขนาด 20 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd3 ห้องประชุมขนาด 30 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd6 ห้องประชุมขนาด 60 คน เข้าสู่ห้องประชุม
Rd10 ห้องประชุมขนาด 100 คน เข้าสู่ห้องประชุม
รับชมถ่ายทอดสด ที่นี่ เข้ารับชม
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ระหว่าง ทส.+ปปง
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุม อารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
บันทึกการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Download
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) Download